آدرس دانشگاه: بم، ابتدای جاده بم- کرمان، مجموعه شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی بم

 

ایمیل آکادمیک اداره کتب و انتشارات دانشگاه: pub@mubam.ac.ir  

 

شماره تلفن مستقیم: 03444252532